Giải trí

Thơ châm biếm

Phí hoài đời trai
Thương thay cái phận đàn ông
Từ khi có vợ người không ra người!
Ngày xưa như cá biển khơi
Bây giờ thì cá... chỉ bơi trong lờ!

Đi đâu vợ cũng nghi ngờ
Đi làm thì phải hết giờ về ngay.
Về nhà nào được ngơi tay
Hết xoay dưới bếp, lại quay trên nhà

Xoay lên quay xuống quáng gà
Nên khi thấy vợ tưởng là... mẹ cha!
Lúc nào vợ cũng thẩm tra
Xem chồng có cái gọi là... quĩ đen?

(Vợ quản không sót đồng ten
Lấy đâu mà lập quỹ đen hở trời?!)
Đêm nằm trách phận than trời
Tự dưng lấy vợ cho đời đắng cay
Khác nào tội phạm khổ sai...